Ch3Thailand

ข่าว ข่าวด่วน ข่าวเด่น ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวยอดนิยม ประเด็นร้อน กับ ครอบครัวข่าว3

สภามีมติ 376 เสียง ผ่าน พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพล-งบฯทหาร

หมวดข่าว:การเมือง

วันที่ 17 ต.ค. 62 เวลา 13:51:26 น.

จำนวนผู้ชม : 720

   การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุม ได้ให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ด้วยคะแนน 376 เสียง  ต่อ 70 เสียง งดออกเสียง 2

   จากนั้น ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงว่ารัฐบาลได้จัดทำงบประมาณวงเงินวงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท โดย การจัดทำงบประมาณในครั้งนี้คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทการพัฒนาตั้งแต่ปี 2561-2580 และคำนึงถึงการพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจน ดูแลและเตรียมพร้อมในการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เพราะในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลงจากมาตรการกีดกันทางการค้า รัฐบาลจึงต้องบริหารเงินคงคลังให้เหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ เป็นประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงขึ้น พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ซึ่งเศรษฐกิจในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 ถึง 4.0 โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวตามการเร่งเบิกจ่าย โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และการใช้จ่ายภาครัฐและภาคครัวเรือนขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

  นายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงงบประมาณด้าน ความมั่นคง ที่จัดสรร 428,190.6 ล้านบาท คิดเป็นวงเงิน ร้อยละ 13.4 ของบประมาณ โดยแบ่ง ตามแผนงานเช่น ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความมั่นคง สถาบันหลักของชาติ 5,351.9 ล้านบาท งบประมาณด้านรักษาความสงบภายในประเทศ 34,774.2 ล้านบาท งบประมาณแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 10,865.5 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ใช้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมและเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่จังหวัดโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นกรอบแนวทางดำเนินงานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  ขณะเดียวกันยังจัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 88,718.4 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาระบบป้องกันประเทศให้มีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบและปรับปรุงสวัสดิการของกำลังพลทุกระดับให้มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งยังจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและจำนวน 15,324.4 ล้านบาท

  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่ายังได้จัดสรรงบ ประมาณตามยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยใช้งบประมาณ 380,803.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.9 ของวงเงินงบประมาณ โดยใช้เพื่อการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร และพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไรก็ตามในการจัดทำงบประมาณครั้งนี้ มีการจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าดำเนินการภาครัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประจำเช่นเงินเดือนข้าราชการ431,336.6ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.5 ของวงเงินงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการภาครัฐวงเงิน504,689.3 ล้ายบาท คิดเป็นร้อยละ 15.8 ของวงเงินงบประมาณ

   ในช่วงท้ายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ชี้แจงการกันวงเงินหนี้ไว้ต่ำ เพราะวันหน้าจะต้องมีการลงทุนขึ้นอีก ซึ่งหากภาครัฐไปกู้ก็ต้องเป็นหนี้ จึงต้องให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนด้วยในบางโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการ EEC ซึ่งเงินลงทุน 3 แสนล้าน รัฐไม่เอาไปลงทุนหมด เอกชนและประชาชนต้องร่วมมือ รัฐบาลต้องจัดหาที่ดิน สิทธิประโยชน์ให้เอกชน แต่หากรัฐไม่ทำ จะไม่มีใครมาลงทุน แต่ถ้ารัฐทำเองเงินก็ไม่เพียงพอ ดังนั้นต้องช่วยตนหาเงินด้วย และไปทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย เพราะเงินทั้งหมดกว่า 90% มาจากภาษีประชาชน และยืนยันตนพร้อมตอบถาม ส.ส.และรัฐมนตรี และการพิจารณาวันนี้เป็นเพียงวาระแรก แต่ยังมีวาระ 2 ดังนั้นจึงอยากขอร้องอย่าไปดูเพียงยอดวงเงินของกระทรวง แต่ต้องไปดูรายบะเอียดว่ามีขั้นตอนการทำงานอย่างไรทั้งหมด ตัวเลข 3.2 ล้านล้านบาท โดยทำเป็นงบรายจ่ายประจำ งบกลาง งบลงทุน ต้องไปดูทำไมแต่ละกระทรวงงบประมาณมากน้อยต่างกัน พร้อมยกตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ ที่งบน้อยลง เพราะไปเพิ่มในส่วนของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขณะที่กระทรวงกลาโหม ให้ไปดูรายละเอียดว่าชื้ออาวุธมากน้อยเพียงใด การใช้งบประมาณที่ผ่านมาใช้อย่างไร ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งกว่า ที่ประชุมสภาแห่งนี้ เห็นชอบร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งรัฐบาลจะยืดถือเป็นหลัก ในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชน ส่วนการตรวจสอบทุจริต เป็นอีกเรื่องที่จะต้องตรวจสอบ ซึ่งมีองค์กรต่างๆ คอยตรวจสอบอยู่แล้ว 5 ปีที่ผ่านมา ตนก็โดนตรวจสอบตลอด ดังนั้นขอให้เข้าใจ ตนไม่เคยทำเพื่อใคร เพราะเวลาลงพื้นที่ เวลาเห็นสายตาประชาชนทำให้จุกคอ ที่เห็นประชาชนลำบาก ไม่มีที่ทำกินและไม่รู้จะทำอาชีพอะไร และคนเหล่านี้มีจำนวนมาก อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัตทั้งสิ้น จึงต้องดูแล ซึ่งรัฐบาลมีแผนบริหารจัดการน้ำและต้องใช้งบประมาณ โดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วม ที่ท่วมเป็นประจำ และไม่มีวันจบ ทั้งนี้ หลังชี้แจงงบประมาณเสร็จ ได้ขออนุญาตที่ประชุมไปพักคอ และจะฟังอภิปรายอยู่ด้านหลังบันลังก์ โดยดูผ่านขอมอนิเตอร์ พร้อมพูดติดตลก ว่า ใครจะว่าผมก็เชิญ

การเมือง

อ่านข่าวการเมืองทั้งหมด

APP ของเรา โหลดเลย!

CH3 Plus

CH3 Plus

CH3 Plus CH3 Plus

รายการข่าวย้อนหลัง

ข่าวยอดนิยม

APPLICATIONS