Ch3Thailand

ข่าว ข่าวด่วน ข่าวเด่น ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวยอดนิยม ประเด็นร้อน กับ ครอบครัวข่าว3

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของประเทศไทย

หมวดข่าว:การเมือง

วันที่ 11 มิ.ย. 62 เวลา 14:04:23 น.

จำนวนผู้ชม : 1,489


 เวลา 13.35 น. พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ที่ห้องสีงาช้าง เริ่มจาก นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้อัญเชิญ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ถึงตึกไทยคู่ฟ้า โดยมีนายอนุศร ชินวันโน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองรอรับ ซึ่งมีหัวหน้าพรรค และ ตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล ร่วมเป็นเกียรติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา ร่วมในพิธี  จากนั้นนายสรศักดิ์ ได้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ความว่า

"ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา จึงแต่งตั้งให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร"

จากนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เปิดกรวยกระทง ถวายบังคม จากนั้นถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของประเทศไทย

จากนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดิมมายังห้องสีม่วง เพื่อกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอบคุณประชาชน ว่า

ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับเป็นเกียรติยศและ เป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดแก่ชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้

ผมและครอบครัวรู้สึกสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ทั้งจักปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธาน ตามพระปฐมบรมราชโองการ

​ผมขอยืนยันว่า จะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ จะเพียรพยายาม มุ่งมั่นทำงาน พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น ของทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกสาขาอาชีพ

ทุกช่วงวัย ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน  ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

ด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการคลัง และการที่มีเอกชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี  จะสร้างสรรค์สังคมให้มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์  เกื้อกูลกันในทุกโอกาส

ทั้งนี้เพื่อความกินดี อยู่ดี และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน พร้อมจะปกป้องรักษาไว้ ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบัน ชาติ ศาสนา  ตลอดจนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย

​ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ในการทำหน้าที่ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ  ขอขอบคุณพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลที่สนับสนุน  และให้โอกาสผมได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้  เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่ อย่างที่ทุกคนคาดหวังตั้งใจไว้  ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทย ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานทุกภาคส่วน  ตลอดจนภาคประชาสังคม ธุรกิจเอกชน ที่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมกันเป็นพลังที่คอยเกื้อหนุน และร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาล และพวกเราทั้งหมด เพื่อนำพาประเทศไทยของเรา   ให้มีความสงบร่มเย็น มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป

​ขอบคุณครับ

สำหรับกระบวนการหลังจากนี้ นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี จำนวน36 คน และจะเป็นผู้ทำรายชื่อคณะรัฐมนตรี ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงปรมาภิไธย โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นคณะรัฐมนตรี ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ว่าต้องมีคณะรัฐมนตรีภายในกี่วัน
จากนั้นนายกรัฐมนตรี จะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณเข้ารับหน้าที่ จากนั้นภายใน15 วัน นายกรัฐมนตรีต้องนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เป็นรัฐบาลโดยสมบูรณ์

การเมือง

อ่านข่าวการเมืองทั้งหมด

APP ของเรา โหลดเลย!

CH3 Plus

CH3 Plus

CH3 Plus Application IOSCH3 Plus Application AndroidCH3 Plus Application Huawei

รายการข่าวย้อนหลัง

ข่าวยอดนิยม

APPLICATIONS