สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ครอบครัวข่าว - Krobkruakao.com
กรมเจ้าท่าจัดระเบียบการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

กรมเจ้าท่าจัดระเบียบการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

11 ก.ย. 60 | 12:43

วันที่ 11 ก.ย.60 กรมเจ้าท่าประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเฉพาะคราว ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค.นี้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2520 ทั้งนี้เนื่องจากระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค.60 มีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และพระเมรุมาศท้องสนามหลวง ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมาก เดินทางทั้งทางบกและทางน้ำ เข้าร่วมพระราชพิธีฯ กรมเจ้าท่า ในฐานะกำกับดูแลควบคุม ความปลอดภัยทางน้ำจึงจัดทำระบบรองรับความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน

สำหรับแผนเตรียมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ ระหว่างวันที่ 25-27 และ 29 ต.ค.60 กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเฉพาะคราว โดยด้านเหนือ ครอบคลุมถึงสะพานกรุงธนบุรี ,ด้านใต้ สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 21.00 น. ,วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. และวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น.

โดยห้ามเรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอันตราย เดินผ่านในเขตควบคุมการเดินเรือตามวันเวลาที่กำหนด ห้ามเรือทุกประเภทลอยลำในเขตควบคุมการเดินเรือ ยกเว้นเรือของหน่วยงานราชการที่รักษาการณ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กรณีมีเหตุจำเป็นอาจงดใช้ท่าเรือฝั่งพระนครเป็นการชั่วคราว โดยให้เรือด่วนเจ้าพระยา งดใช้ท่าเรือท่าช้าง ท่าพระอาทิตย์และท่าราชินี โดยด้านเหนือให้ใช้ท่าเรือเทเวศน์ ด้านใต้ให้ใช้ท่าเรือตลาดยอดพิมาน เรือข้ามฟากที่ให้บริการท่าเรือพระจันทร์เหนือ , ท่าเรือมหาราช , ท่าเรือท่าช้าง ให้ใช้ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนครแทน และท่าเรือท่าเตียนให้ใช้ท่าเรือราชินีแทน สำหรับเรือบริการนักท่องเที่ยว ด้านเหนือให้ใช้ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร ด้านใต้ให้ใช้ท่าเรือราชินี

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือผู้ควบคุมเรือทุกลำ ให้หลีกทางแก่เรือรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ให้เดินเรือช้าและเบาชิดฝั่งธนบุรี ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษ ในการนำเรือเข้า-ออกท่าเทียบเรือ การกลับลำเรือในเขตควบคุมการเดินเรือ ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด ห้ามผู้โดยสารยืนหรือนั่งบนหัวเรือ ท้ายเรือ กราบเรือ และหลังคาเรือ หรือกระทำการใดภายในตัวเรือที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ และให้ปฏิบัติตามกฎหมาย การเดินเรืออย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ห้าร้อยถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกินหกเดือน

นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ร่วมกับ สมาคมเรือไทย โดยเรือร้านอาหารและภัตตาคาร รวมถึงผู้ประกอบการเรือโดยสาร  อำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยด้านเหนือ ให้บริการรับ-ส่ง จำนวน 3 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือกระทรวงพาณิชย์ – ท่าเรือท่าน้ำนนทบุรี – ท่าเรือสะพานพระราม 8 ด้านใต้ ให้บริการรับ-ส่ง จำนวน 2 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือสาทร – ท่าเรือยอดพิมาน โดยวันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 ให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. และวันที่ 27 ตุลาคม 2560  ให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น.

ทั้งนี้กรมเจ้าท่า จัดกำลังเจ้าหน้าที่ 180 นาย พร้อมข้าราชการและจิตอาสา 50 นาย ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประจำท่าเรือ 67 ท่าเรือ โดยมีเรือตรวจการณ์ลาดตระเวน และลอยลำตามจุดต่าง ๆ กลางแม่น้ำเจ้าพระยา 10 จุด รวมทั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นที่อาคาร 2 กรมเจ้าท่า

กลับหน้ารวมข่าว